Norschoten | 2018 in beeld

"Norschoten is in beweging en dat is voor een ieder zichtbaar in en buiten onze zorgorganisatie!"

De raad van bestuur en het managementteam waarderen de inzet, enthousiasme en bevlogenheid van alle medewerkers en vrijwilligers! Alleen samen, ons gedragen wetend door de kracht van God, kunnen we er zijn voor de ander, van hart tot hart!

In de strategienotitie 2017-2019 is de nadruk gelegd op:

Deze vier elementen staan en blijven centraal staan voor Norschoten in de komende jaren.
Op alle niveaus in de organisatie zijn dit onze ankerpunten waaraan we alle onderwerpen die er binnen de organisatie spelen, toetsen.

Onze jaarverantwoording heeft dit jaar een andere opmaak. Er is gekozen voor compacte informatie overzichtelijk gemaakt met beelden, schema’s en pictogrammen. Zo is in een oogopslag helder waar zorgorganisatie Norschoten voor staat. Op hoofdlijnen hieronder een korte terugblik vanaf de bestuurstafel.

Algemeen

Een strategische koers voor de korte termijn is bepaald met focus op een vijftal speerpunten:

 • meer aandacht voor onze christelijke identiteit;
 • sterke positionering van ons kennis- en behandelcentrum;
 • cultuurverandering naar meer eigenaarschap en aanpassing van de organisatiestructuur;
 • voortzetting van het nader vormgeven van het presentiegedachtengoed;
 • financieel gezond blijven.

Deze koers is leidend gebleven in 2018.

 • Het managementteam is in 2018 volledig vernieuwd.
 • Op welke wijze er binnen Norschoten zorg wordt verleend is prachtig weergegeven in de diverse films die over Norschoten zijn gemaakt.

Cliënt

 • De cliënttevredenheid is in 2018 verder gestegen.
 • Evaluatie van het netwerkberaad is succesvol afgerond.
 • Het aantal sfeermakers is uitgebreid naar ook andere afdelingen dan PG-afdelingen.
 • De cliëntenraad is uitgebreid en weer op volle sterkte. De cliëntenraad heeft plannen voorbereid om direct en regelmatig met cliënten in contact te treden.

Medewerkers

 • Mede op basis van het medewerkerstevredenheidsonderzoek is er in 2018 hard gewerkt om de werkdruk te verminderen. Er zijn plannen vastgesteld voor uitbreiding sfeermakers en uitbreiding huishoudelijk medewerkers.
 • Om de gevolgen van de arbeidsmarktkrapte te beperken zijn diverse maatregelen getroffen, deze hebben nieuwe medewerkers opgeleverd.
 • Daarnaast is in 2018 geïnvesteerd via onderwijsplannen in het boeien en binden van medewerkers, zodat we de uitstroom ook kunnen beperken.
 • Een belangrijk onderwerp ‘arbobeleid en RI&E´s’ heeft in 2018 meer vorm gekregen. In 2018 zijn alle RI&E´s en plannen van aanpak gemaakt voor alle locaties. Tevens is een preventiemedewerker aangenomen en is er een nieuwe arbodienst aangetrokken.
 • Het zelfroostersysteem ´InPlanning´ is ingevoerd.

Kwaliteit

 • Het kwaliteitsverslag over 2017 is afgerond en vormde de basis voor het kwaliteitsplan 2018. Belangrijke items uit de kwaliteitsverbetering zijn gerealiseerd. In 2018 is ook het kwaliteitsplan 2019 opgesteld, waarin opgenomen verbeterplannen per locatie.
 • Het HKZ-certificaat is geactualiseerd.
 • De intentieverklaring met de huisartsen Barneveld, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Klimmendaal is getekend om te onderzoeken of we in Barneveld een transmuraal gezondheidscentrum kunnen realiseren.
 • De intentieovereenkomst met Klimmendaal om ook in Norschoten medisch specialistische revalidatie te doen, is voorbereid.
 • De eerste verkenningen omtrent uitvoering van wetenschappelijk onderzoek binnen Norschoten hebben plaatsgevonden.

Financiën

Doordat we de afgelopen tijd onze gezonde financiële positie hebben kunnen verstevigen, zijn veel plannen uitgevoerd en hebben we de rust kunnen bewaren en vast kunnen houden aan de ingezette koers. Door extra gelden vanuit Waardigheid en Trots voor deskundigheidsbevordering en welzijn, zijn onze dromen geen dromen gebleven, maar hebben we dromen kunnen realiseren.

We houden vast aan de ingezette koers naar optimalisatie van interne processen, intensivering van samenwerking en ontwikkeling  en stimulering van meer professionaliteit, met behoud van het unieke van Norschoten: de warme sfeer en aandacht voor elkaar.

Karin Breuker
Raad van bestuur

Samenwerkingsafspraken

We hebben convenanten met Ziekenhuis Gelderse Vallei en Ziekenhuis Meander. Om goede doorstroming te bevorderen werken we nauw samen met diverse (thuis)zorgorganisaties.

Norschoten neemt ook deel  aan veel verschillende inhoudelijke netwerken en overleggen.


Vanuit Norschoten leveren we behandeling/behandelaren aan externe partijen:

 • Het Maanderzand
 • Zorgerf Buiten
 • Stichting RST Zorgverleners
 • Wicherumloo
 • Zorggroep Ena
 • Zorgcentrum Elim
 • De Oranjehof